Zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy

Dodano: 2020-04-02

Zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy

W związku z wprowadzeniem tzn. ustawy antykryzysowej (USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1) informujemy o obowiązku zwolnienia pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy.

"Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy."« wstecz