Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego

Dodano: 2020-06-18

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego

Harmonogram egzaminów.

 

Część pisemna: 23.06.2020 r.
 

            1. Godz. 10.00

                        T.03, A.13, AU.20, MG.18, TG.04, TG.07

                         AU.23, EE.03, MG.18

            2. Godz. 12.00

                        MG.12

 

Część praktyczna: 22-27.06.2020 r.

            1. 22.06.2020 r., godz. 13.00 - E.20
            2. 24.06.2020 r., godz. 09.00 - AU.23, gr. 1
            3. 25.06.2020 r., godz. 09.00 - AU.23, gr. 2
            4. 27.06.2020 r., godz. 09.00 - EE.03, gr. 1
            5. 27.06.2020 r., godz. 15.00 - EE.03, gr. 2

 

______________________________________________________________________________________

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) zdający

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu,

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego.

1. Na egzamin zdający powinien zgłosić się min. 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz obowiązkowo mają zakryte usta i nos.
 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 -metrowego odstępu).
 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b) wychodzi do toalety,

c) podchodzi do niego egzaminator (w części praktycznej),

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 

4 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 

5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką - mogą nosić przyłbicę.

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń.

1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 

2. W sali A017 (parter) dla każdego zdającego zostanie przygotowany specjalnie opisany stolik, na którym zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Tylko pod nadzorem wyznaczonego pracownika będzie można zostawiać i odbierać swoje rzeczy, przy zachowaniu 1,5 m odstępu i zakryciu ust i nosa.
 

3. Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Miejsce do dezynfekcji zostało specjalnie oznakowane.  
 

4. Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, jest on zobowiązany najpóźniej na 3 dni przed egzaminem poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących".
 

5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 

6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 

7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

 « wstecz